Salah satu karya ustadz dan santri Pondok Modern Gontor 2