Allah berfirman: “Dan tidaklah¬†Aku menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku”¬†(QS. Adz-Dzariyaat [51]: 56)